Food in Life - Yiyecek, İçecek, Mekan ve Gastronomi Kültürü Portalı -
foodinlife.com.tr - makale / Eklenme Tarihi: 15.12.2010

Türk Mutfağının Adını Dünyaya Duyuran TAFED’i Kutluyorum

Anadolu Halk Mutfağı Derneği Başkanı Adnan Şahin
Sır­tı­ma yas­la­nıp göz­le­ri­mi ka­pat­tım ve bir iç he­sap­laş­ma yap­tım. Ak­lı­ma, Türk mut­fa­ğı­na hiz­met eden, araş­tı­ran, ya­zan ve an­la­tan bir­çok de­ğer­li in­sanlar ve ku­rumlar gel­di. Gas­tro­no­mi dün­ya­sı ‘aş­çı­’ kar­deş­le­ri­mi­zin tüm var­lı­ğı­dır. Bü­tün ge­li­şen tek­no­lo­ji­ye rağ­men pro­fes­yo­nel mut­fak ek­se­nin­de en me­şak­kat­li iş kol­la­rın­dan bi­ri­dir aş­çı­lık. İnsanlar yer­le­şik ya­şa­ma ge­çip, yi­ye­ce­ği­ni ‘top­la­yı­cı­lı­k’ ve ‘av­cı­lı­k’ dı­şı uğ­raş­lar­la sağ­la­ma­ya baş­la­dı­ğı ilk gün, do­ğa­da­ki ‘ya­ba­ni­’ buğ­da­yı ev­cil­leş­tir­di. İn­san­lı­ğın ge­liş­iminin fotoğ­ra­fı ben­ce, ‘aş­çı­lı­k’ mes­le­ği­nin gel­di­ği nok­tay­la da izah edi­le­bi­lir. Glo­bal­le­şen dün­ya­da aş­çı­lık ar­tık fark­lı kul­var­lar­da ko­şu­yor. Aş­çı­la­ra es­ki­den gös­te­ri­len il­gi, hat­ta ihmal ile bu­gün gös­te­ri­len say­gın­lık ara­sın­da cid­di bir emek var. Her mes­lek gru­bun­da ol­du­ğu gi­bi, iyi ör­nek­ler ara­sın­da kö­tü ör­nek­ler de var. Bu ya­zı­da kö­tü ör­nek­ler­le içi­nizi ka­rart­mak ve ayıp­la­rı ha­tır­lat­mak ye­ri­ne, iyi ör­nek­le­ri an­lat­mak ve bu ör­nek­le­rin ço­ğal­ma­sı­nı sağ­la­mak is­ti­yo­rum.
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Lük­sem­bur­g’­ta ger­çek­leş­ti­ri­len ulus­la­ra­ra­sı bir ya­rış­ma­dan göğ­sü­mü­zü ka­bar­tan so­nuç­lar­la dö­nen TA­FED (Tür­ki­ye Aş­çı­lar Fe­de­ras­yo­nu) yö­ne­tim kurulu­nu ve ya­rış­ma­cı eki­bi­ni kut­lu­yo­rum. TA­FED Baş­ka­nı sev­gi­li dos­tum Ze­ki Açı­köz, hala She­ra­ton Ho­tel &Con­ven­tion Cen­ter An­ka­ra Exe­cu­ti­ve şef­li­ği­ni ba­şa­rıy­la yü­rü­tü­yor. Açıköz ve her bi­ri fark­lı bir de­ğer olan yö­ne­tim ku­ru­lu­nu, uzun sü­re­dir iz­li­yo­rum, gü­zel adım­lar atı­yor­lar. Hem ye­rel hem ulu­sal hem de ulus­la­ra­ra­sı alanda fa­ali­yet­ler gös­te­riyorlar. Uma­rım tüm aş­çı­lar ve aş­çı­la­rın oluş­tur­du­ğu ku­rum ve ku­ru­luş­lar, ti­ca­ri kay­gı­la­rı­nın ya­nın­da bu ül­ke ve mut­fak mis­yo­nu için bir kat­ma de­ğer üret­me­le­ri ge­rek­ti­ği­nin bilincin­de olur­lar. TA­FED, şim­di­ler­de Ha­tay’­da, Mus­ta­fa Ke­mal Üni­ver­si­te­si ve An­tak­ya Ti­ca­ret Oda­sı­’y­la bir­lik­te Av­ru­pa Bir­li­ği pro­je­si yü­rü­tü­yor. Ye­rel mut­fa­ğın ge­liş­me­si adı­na çok mut­lu ol­dum. Bu da çok ay­rı bir ödül ko­nu­su. Her doğ­ru işin ya­nın­da ol­ma­lı­yız ve yan­lış­la­rın­da kar­şı­sın­da dur­ma­lı­yız. Siz­ce de öy­le de­ğil mi? Çün­kü, “Ye­mek ye­mek, ka­rın do­yur­mak­tan faz­la­sı­dır”. Yan­lış­la­rı az, gü­zel­lik­le­ri çok ya­rın­lar di­li­yo­rum.

Yorum Ekleyin :

İçeriklere yorum ekleyebilmek için lütfen kullanıcı girişi yapın.